Mèo giận dữ, buông tao ra nó sai chính tả kìa

Mèo giận dữ, buông tao ra nó sai chính tả kìa

Sai chính tả auto xàm mèo, mọi lý lẽ đều xàm mèo hết thẩy.