Mèo đứng như người cầm phóng lợn

Mèo đứng như người cầm phóng lợn

Mèo đứng như người cầm phóng lợn

Đi bắt chuột phải trang bị tận răng như thế này nói mới sợ.