Mèo ị vào nồi cơm điện

Mèo ị vào nồi cơm điện

Mèo ị vào nồi cơm điện

Ta là hoàng thượng ta muốn làm gì ta làm.

Xem thêm: