Mèo nói mày là loại bươm bướm dối gian

Mèo nói mày là loại bươm bướm dối gian

Mèo nói mày là loại bươm bướm dối gian

Comment để mắng yêu một đứa con gái hoặc một đứa con trai có tính nết con gái.

Meme liên quan: