Mì tôm Hảo Hán có ảnh Huấn Hoa Hồng và Ricardo

Mì tôm Hảo Hán có ảnh Huấn Hoa Hồng và Ricardo

Mì tôm Hảo Hán có ảnh Huấn Hoa Hồng và Ricardo

Quả nhiên là những hảo hán đáng trân trọng trên đời.