Mình cử Huấn vào đây để hóng chuyện, lát mình quay lại

Mình cử Huấn vào đây để hóng chuyện, lát mình quay lại

Đừng ai làm phiền meme Huấn Hoa Hồng đấy nhé.