Mình không bao giờ chửi chồng 1 tiếng, vì chửi 30 phút là mình mệt lắm rồi

Mình không bao giờ chửi chồng 1 tiếng, vì chửi 30 phút là mình mệt lắm rồi

Nhà phải có nóc nên mình không bao giờ chửi chồng 1 tiếng.