Mở ví tiền ra thấy chỉ còn mỗi cái nịt

Mở ví tiền ra thấy chỉ còn mỗi cái nịt

Mở ví tiền ra thấy chỉ còn mỗi cái nịt

Tiền lương tháng này của tôi rồi chỉ còn đúng mỗi cái nịt.

Xem thêm: