Mời anh em đi trước, tôi không có ba bích, ba bích bị tô thành ba rô

Mời anh em đi trước, tôi không có ba bích, ba bích bị tô thành ba rô

Trường hợp này bắt buộc phải đi trước nhưng mà lại không muốn đi trước.