Mỗi lần nghĩ anh không thể ngu hơn, anh lại thể hiện cái ngu mới

Mỗi lần nghĩ anh không thể ngu hơn, anh lại thể hiện cái ngu mới

Mỗi lần nghĩ anh không thể ngu hơn, anh lại thể hiện cái ngu mới

Ngu lâu dốt dai khó đào tạo.

Meme liên quan: