Mọi thứ trước từ "nhưng" đều là nhảm cứt

Mọi thứ trước từ "nhưng" đều là nhảm cứt

Mọi thứ trước từ "nhưng" đều là nhảm cứt

Cứ nói thẳng ra thế cho nó gọn.

Meme liên quan: