Một con vịt xoè ra 2 cái cánh, nó kêu rằng dark dark dark dảk dảk dảk

Một con vịt xoè ra 2 cái cánh, nó kêu rằng dark dark dark dảk dảk dảk

Một con vịt xoè ra 2 cái cánh, nó kêu rằng dark dark dark dảk dảk dảk

Có quá nhiều sự dark không hề nhẹ ở đây.

Meme liên quan: