Muốn khóc quá mà đời không cho khóc, miệng mỉm cười mà lệ tuôn rơi

Muốn khóc quá mà đời không cho khóc, miệng mỉm cười mà lệ tuôn rơi

Muốn khóc quá mà đời không cho khóc, miệng mỉm cười mà lệ tuôn rơi

Nước mắt có rơi cũng muộn rồi. (Duy Mạnh đã hát)

Meme liên quan: