Mỹ nữ là ban ân của thượng đế cho đàn ông

Mỹ nữ là ban ân của thượng đế cho đàn ông

Mỹ nữ là ban ân của thượng đế cho đàn ông

Thấy mỹ nữ mà có mắt khong tròng chính là trời oán, đất oán, là có lỗi với thượng đế!

Meme liên quan: