Nằm khóc nước mắt chảy trôi quần

Nằm khóc nước mắt chảy trôi quần

Nằm khóc nước mắt chảy trôi quần

Khóc trôi quần là có thật các mẹ à.