Nằm nghiêng tức ói máu

Nằm nghiêng tức ói máu

Tức đến nỗi mà trào máu họng luôn ó.