Nằm vật ra nói khỏi đỡ, tao déo muốn dậy

Nằm vật ra nói khỏi đỡ, tao déo muốn dậy

Tao không muốn đứng dậy để làm gì nữa.

Xem thêm: