Nè he, cái búa vô đầu nha mậy

Nè he, cái búa vô đầu nha mậy

Nè he, cái búa vô đầu nha mậy

Chỉ có cái búa này mới giúp mày tỉnh ngộ được.