Nếu không có anh ấy thì cả thế giới này ăn cứt rồi

Nếu không có anh ấy thì cả thế giới này ăn cứt rồi

Nếu không có anh ấy thì cả thế giới này ăn cứt rồi

Cũng may là nhờ nó ăn hết.

Meme liên quan: