Nếu không thể sống tử tế thì tốt nhất hãy tử vong

Nếu không thể sống tử tế thì tốt nhất hãy tử vong

Nếu không thể sống tử tế thì tốt nhất hãy tử vong

Chứ đừng như ấm trà sinh ra chỉ để hãm!