Ngài là một thứ gì đó, không phải người, chúng con xin bái lạy ngài

Ngài là một thứ gì đó, không phải người, chúng con xin bái lạy ngài

Hãy nhận của mỗi người ở đây 1 lạy.