Ngày xưa có một trái dâu tây vì không chịu ngủ sớm nên nó đã biến thành trái vải

Ngày xưa có một trái dâu tây vì không chịu ngủ sớm nên nó đã biến thành trái vải

Ngày xưa có một trái dâu tây vì không chịu ngủ sớm nên nó đã biến thành trái vải

Bạn đang hình dung đến hòn gì trong đầu vậy?