Nghe mà ngứa cả dái - thanh niên gãi trym

Nghe mà ngứa cả dái - thanh niên gãi trym

Nghe mà ngứa cả dái - thanh niên gãi trym

Đây là bạn đang phải ngồi chịu đựng những lời nói của lũ bạn.