Ngộ Không lên phường viết tường trình

Ngộ Không lên phường viết tường trình

Ngộ Không lên phường viết tường trình

Ai rồi cũng phải lên phường viết biên bản thôi.

Xem thêm: