Ngộ Không, phang chết mẹ nó đi!

Ngộ Không, phang chết mẹ nó đi!