Ngồi chống tay khóc nước mắt chảy thành hàng

Ngồi chống tay khóc nước mắt chảy thành hàng

Ngồi chống tay khóc nước mắt chảy thành hàng

Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói ra đâu.