Ngồi góc nhà: Bảo bối tổn thương như bảo bối không nói

Ngồi góc nhà: Bảo bối tổn thương như bảo bối không nói

Ngồi góc nhà: Bảo bối tổn thương như bảo bối không nói

Người ta đâu có quan tâm đến cảm xúc của tui lúc này?