Ngồi hút thuốc lào nói nhà bao việc, kệ

Ngồi hút thuốc lào nói nhà bao việc, kệ

Mặc kệ sự đời trôi nổi, không quan tâm.