Người đàn ông nằm lấy tiền lau nước mắt

Người đàn ông nằm lấy tiền lau nước mắt

Người đàn ông nằm lấy tiền lau nước mắt

Nỗi đau này chỉ có tiền và nhiều tiền mới làm vơi đi được.