Người đàn ông ngửa mặ nhả thuốc lá nói ở công nhận

Người đàn ông ngửa mặ nhả thuốc lá nói ở công nhận

Được dùng khi bạn hoàn toàn thuyết phục bởi một điều gì đó.