Người Nhện nói she is so beautiful but she plays free fire (lửa chùa)

Người Nhện nói she is so beautiful but she plays free fire (lửa chùa)

Người Nhện nói she is so beautiful but she plays free fire (lửa chùa)

Chơi free fire thì có gì sai cơ chứ?