Người que đội quần lên đầu

Người que đội quần lên đầu

Người que đội quần lên đầu

Nhục quá biết trốn vào đâu bây giờ, chỉ có nước đội quần mà thôi.