Người que ném ảnh Trần Đức Bo vào mặt

Người que ném ảnh Trần Đức Bo vào mặt

Đây là những gì mày đáng phải nhận lấy.