Người Sắt Iron Đa đeo găng tay vô cực

Người Sắt Iron Đa đeo găng tay vô cực

Cẩn thận không tôi lại búng tay cho mấy phát lại bay color.