Ngưu Minh Tuyền - Ngưu Ma Vương có khuôn mặt thánh chửi Dương Minh Tuyền

Ngưu Minh Tuyền - Ngưu Ma Vương có khuôn mặt thánh chửi Dương Minh Tuyền

Ngưu Minh Tuyền - Ngưu Ma Vương có khuôn mặt thánh chửi Dương Minh Tuyền

Ai rồi cũng tự nhiên bị mọc sừng thôi.

Xem thêm: