Nhà nghèo thì im mồm vào

Nhà nghèo thì im mồm vào

Nhà nghèo thì im mồm vào

Khi bạn nghèo bạn nói cái méo gì cũng sai và không có ai tin bạn.

Xem thêm: