Nhà nghỉ thiên đường - Em sẽ chọn Thiên đường hay Địa ngục?

Nhà nghỉ thiên đường - Em sẽ chọn Thiên đường hay Địa ngục?