Nhà tôi ở cạnh nhà nàng, bỗng nàng có chửa cả làng nghi tôi

Nhà tôi ở cạnh nhà nàng, bỗng nàng có chửa cả làng nghi tôi

Nhà tôi ở cạnh nhà nàng, bỗng nàng có chửa cả làng nghi tôi

Nỗi niềm không ai thấy của ảnh chế Doãn Chí Bình.