Nhai đầu mày bây giờ

Nhai đầu mày bây giờ

Ý kiến giề? Nói tiếng nữa tao nhai đầu luôn bây giờ. Bà già đi xe máy há mồm nói.