Nhân sinh không còn gì luyến tiếc - gấu trúc nằm trong quan tài

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc - gấu trúc nằm trong quan tài

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc - gấu trúc nằm trong quan tài

Luyến tiếc làm gì nữa, mọi sự việc vừa chứng kiến là quá sức chịu đựng.

Meme liên quan: