Nhiều khi người ta nói ra những câu mà không sợ mình buồn hay sao á

Nhiều khi người ta nói ra những câu mà không sợ mình buồn hay sao á

Nhiều khi người ta nói ra những câu mà không sợ mình buồn hay sao á

Một chú zịt đang cảm thấy tổn thương vô cùng tận.

Meme liên quan: