Nhìn cưng như hai mươi con đĩ hợp thành một vậy

Nhìn cưng như hai mươi con đĩ hợp thành một vậy

Nhìn cưng như hai mươi con đĩ hợp thành một vậy

Không có thể có thứ ngôn từ nào có thể nói ra được sự bất lực này.

Meme liên quan: