Nhìn thấy gì đây không, nói thêm câu nữa là tao xúc mỏ mày nè

Nhìn thấy gì đây không, nói thêm câu nữa là tao xúc mỏ mày nè

Nhìn thấy gì đây không, nói thêm câu nữa là tao xúc mỏ mày nè

Cái mỏ mà bị xúc đi thì câu chuyện nó sẽ xúc tích hơn hẳn đấy.