Nhìn xem, con đuỹ này lươn lẹo nè

Nhìn xem, con đuỹ này lươn lẹo nè

Sự lươn lẹo bao giờ cũng làm người khác khó chiụ.