Nhìn xem, con đuỹ này lươn lẹo nè

Nhìn xem, con đuỹ này lươn lẹo nè

Nhìn xem, con đuỹ này lươn lẹo nè

Sự lươn lẹo bao giờ cũng làm người khác khó chiụ.