Nó đang ôn thi không dám la luôn á, mấy bữa nữa có kết quả rồi biết tay

Nó đang ôn thi không dám la luôn á, mấy bữa nữa có kết quả rồi biết tay

Nó đang ôn thi không dám la luôn á, mấy bữa nữa có kết quả rồi biết tay

Con phải luôn nhớ thất bại là mẹ đập con.

Meme liên quan: