Nobita hét toáng oái dit mẹ bóng kìa

Nobita hét toáng oái dit mẹ bóng kìa

Nobita hét toáng oái dit mẹ bóng kìa

Bóng ở đây có thể hiểu là bê đê, gay, ái nam ái nữa, giới tính thứ ba...

Meme liên quan: