Nobita nói vô duyên nó vừa thôi, ra đường chúng nó dit vào mồm đấy

Nobita nói vô duyên nó vừa thôi, ra đường chúng nó dit vào mồm đấy

Nobita nói vô duyên nó vừa thôi, ra đường chúng nó dit vào mồm đấy

Comment meme này để chửi khéo ai đó rất đang vô duyên.

Meme liên quan: