Nổi da gà khi nghe Youtube nói nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận

Nổi da gà khi nghe Youtube nói nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận

Nhưng khả năng đến đời của tôi thì không chữa nữa.