Nói mãi mà không bao giờ chịu tiếp thu, bảo ngu thì lại quay ra tự ái, déo hiểu kiểu gì!

Nói mãi mà không bao giờ chịu tiếp thu, bảo ngu thì lại quay ra tự ái, déo hiểu kiểu gì!