Nói ra như thế không sợ bị đánh giá là ngu dốt à - Gấu lên mặt dạy đời

Nói ra như thế không sợ bị đánh giá là ngu dốt à - Gấu lên mặt dạy đời